221madou.ru

Мама и Я
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания (далее — Концептуальные основы) утверждены приказом МОН РК от 22.04.2015 г. № 227 и разработаны в рамках реализации государственной политики в сфере образования с учетом современных социокультурных трансформаций в казахстанском обществе.

Концептуальные основы предполагают приоритет общечеловеческих инациональных ценностей,жизни и здоровья человека, свободного развитияличности, воспитания патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

Концептуальные основы ориентированы на повышение воспитательногопотенциала образовательного процесса, интеграцию обучения и воспитания,обновление методологии, содержания и структуры воспитания наобщенациональной идее «Мәңгілік Ел», ценностейсемейного воспитания, атакже интегрированности учебного и воспитательного процессов.

Концептуальные основы определяют перспективу развития, приоритетныенаправления, цели, задачи, критерии оценивания и механизмы воспитания всистеме образования Республики Казахстан.

Концептуальные основы учитывают особенности развития современногообщества, когда в эпоху глобализации, у современного человека доминируеттехнократическое и потребительское отношение к окружающему миру.

В этой связи необходима переориентация человечества на духовно-нравственные ценности прогресса, на укрепление значимостиродного языкаинационального менталитета, что послужит гарантией устойчивого развитиянации, усиления ее духовного потенциала.

Цель:определение идеологии и стратегии воспитания детей и учащейсямолодежи в условиях обновления содержания образования.

Задачи:

— консолидация усилий организаций образования, семьи и другихсоциальных институтов;

— содействие пониманию обществом приоритетной роли воспитания;

— обеспечение непрерывности и преемственности воспитания на всехуровнях системы образования.

Объект: целостный педагогический процесс всех уровней системыобразования.

Основные механизмы реализации: Концептуальные основы воспитанияявляются основанием для разработки Государственных программ развитияобразования, Комплексной программы воспитания, Государственногообщеобязательного стандарта образования, учебных программ и учебников,программ воспитания в организациях образования всех типов, уровней и форм собственности и другие.

Приоритетные направления воспитательной работы:

1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовоевоспитание;

2) духовно-нравственное воспитание;

3) национальное воспитание;

4) семейное воспитание;

5) трудовое, экономическое и экологическое воспитание;

6) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;

7) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;

8) физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются вобразовательном процессе, во внеучебное и досуговое время.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері (әрі қарай – Тұжырымдамалық негіздері) ҚР ББжҒ 20.04.2015 ж. № 227 бұйрығымен бекітілген және білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру аясында қазақстандық қоғамдағы заманауи әлеуметтікмәдени трансформация ескеріле отырып әзірленді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды, адам өмірі мен денсаулығын, тұлғаның еркін дамуының басымдықтарын, патриотизм, еңбексүйгіштік, адам құқықтары мен бостандығын құрметтеуге тәрбиелеуді көздейді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағдарланған.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде тәрбиенің даму перспективасын, басым бағыттарын, тәрбие мақсаттарын, міндеттерін, бағалау өлшемдерін және механизмдерін анықтайды.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жаһандану дәуірінде қазіргі адамда қоршаған әлемге технократтық және тұтынушылық көзқарас үстем болатын заманауи қоғам дамуының ерекшеліктерін ескереді.

Осыған байланысты адамзатты ұлттың тұрақты дамуының, рухани әлеуетінің артуына кепіл болатын прогрестің рухани-адамгершілік құндылықтарына, ана тілі мен ұлттық менталитеттің маңыздылығын нығайтуға қайта бағдарлау қажет.

Мақсаты:Білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау.

Міндеттері:

— білім беру ұйымдары, отбасы және басқа әлеуметтік институттардың күшін біріктіру;

— қоғамның тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу;

— білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде тәрбиенің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету.

Нысаны:білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінің біртұтас педагогикалық процесі.

Іске асыру механизмдері:Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, Тәрбиенің кешенді бағдарламасын, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, барлық үлгідегі, деңгейдегі және меншік түріндегі білім беру ұйымдарында оқу бағдарламалары мен оқулықтарды, тәрбие бағдарламаларын әзірлеуде негіз болады.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары:

1) қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие;

2) рухани-адамгершілік тәрбие;

3) ұлттық тәрбие;

4) отбасы тәрбиесі;

5) еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;

6) көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;

7) зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі;

8) дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады.

3. Оқу жылы басындағы сыныптың жалпысипаттама /

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10551 — | 7758 — или читать все.

Тема 3.1. Концептуальные основы воспитания

Лекция 3. Теории воспитания

Современный воспитательный процесс основывается на концепциях и теориях, которые формировались и эволюционировали в течение многих веков. Практически любая современная теория воспитания и развития личности «вырастает» из психолого-педагогических идей и концепций прошлого.

Первые попытки научного осмысления воспитания человека были ещё в Древнем мире. Так, широко известны взгляды на воспитание Платона, Аристотеля, Сократа, Демокрита и других древнегреческих философов. Их представления о воспитании добродетелей актуальны и по сей день.

По мере развития наук о человеке развивалась и педагогическая теория, различные направления которой отличались значительным разнообразием.

Так, на основе идей Ж.-Ж. Руссо сформировалась теория свободного воспитания, основные идеи которой состоят в ненасильственном формировании личности ребёнка, в развитии его природных задатков.

Совершенно иные ценности положены в основу авторитарного воспитания, теоретиком которого считается И. Гербарт. Теория Гербарта ставит целью формирование у ребёнка послушания, при этом главными средствами воспитания становятся угроза, надзор, запрещение и наказание.

В ХХ в. в разных странах активно разрабатываются педагогические системы, в центре которых находится воспитывающее влияние группы на личность (Дж. Дьюи, Л. Колберг, Р. Штейнер и др.). В отечественной педагогике 1930-1980-х гг. большую популярность приобрела теория воспитания личности в коллективе (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, И.П. Иванов, В.М. Коротов и др.).

Многообразие подходов к воспитанию, созданных за века развития педагогической мысли, отразилось в современных базовых теориях воспитания и развития личности.

Современные базовые теории воспитания и развития личности, как правило, представляют собой синтез не только педагогических, но и философских, психологических, естественнонаучных теорий. Среди наиболее известных теорий воспитания и развития личности выделяются прагматизм, неопозитивизм, неотомизм, бихевиоризм. Общая черта этих теорий – их гуманистическая ориентированность, направленность на воспитание свободной, саморазвивающейся личности.

Прагматическая теория воспитания и развития личности основывается на философии прагматизма (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.: Ч. Пире, У. Джемс и др.) которая признаёт в качестве главной ценности практическую пользу. В педагогике идеи прагматической философии наиболее успешно реализовал Дж. Дьюи (США), создавший оригинальную воспитательную систему (сам Дьюи называл её инструментализмом). Основные положения прагматической теории воспитания:

— воспитание как приспособление к жизни, связь обучения и воспитания, школы и жизни;

Читать еще:  Концепции содержания воспитания

— опора в учебно-воспитательном процессе на собственную активность детей, поощрение и развитие их самостоятельности;

— практическая направленность и полезность деятельности, выполняемой детьми в воспитательном процессе;

— содержание образования должно полностью определяться интересами ребенка.

Главным недостатком этой теории было пренебрежение систематическими знаниями, что в 1960-е гг. привело к кризису американской школы.

В 1970-х годах педагогический прагматизм трансформировался в неопрагматическую теорию воспитания, сущность которой сводится к самоутверждению личности и усиливает индивидуалистическую направленность воспитания. Идеи таких выдающихся деятелей неопрагматизма как А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс и др. составили теоретическую основу современной гуманистической педагогики. Однако в неопрагматизме, по мнению И.П. Подласого, есть серьёзный недостаток: полное отсутствие ограничений в развитии личности на практике нередко оборачивается неумением личности считаться с другими людьми.

Неопозитивизм(«новый позитивизм» или новый гуманизм) – философско-педагогическое направление, пытающееся осмыслить явления, вызванные научно-технической революцией. Это направление сформировалось на основе этических идей Платона, Аристотеля, Канта.

Основные положения педагогики неопозитивизма (Дж. Вильсон, Л. Колберг и др.):

— отказ в воспитании от устоявшихся идеологий, формирование у ребёнка рационального мышления;

— гуманизация системы воспитания, установления между педагогом и воспитанником субект-субъектных отношений;

— создание условий для свободного развития личности, отказ от манипулирования поведением ребёнка.

На развитие педагогической теории в ХХ в. существенное влияние оказало еще одно популярное направление философии – экзистенциализм. Экзистенциализм признаёт личность высшей ценностью мира и провозглашает уникальность каждого человека. Человек находится во враждебной социальной среде, стремящейся сделать всех людей одинаковыми, поэтому он вынужден противостоять ей, чтобы сохранить свою уникальность.

Экзистенциалистское направление в теории воспитания представлено многими школами и отличается большим разнообразием подходов. Общая особенность экзистенциальных концепций воспитания состоит в недоверии к возможностям педагогического управления развитием личности ребёнка (Г. Марсель, У. Баррет, Дж. Кнеллер и др.). Роль педагога, по мнению представителей экзистенциальной педагогики, состоит, прежде всего, в создании для ребёнка таких условий, в которых он мог бы свободно развиваться.

Неотомизм – религиозно-философское учение, получившее название от имени католического богослова и мыслителя Фомы (Томы) Аквинского (XIII в.). Основное положение неотомизма состоит в двойственной природе человека как единства его «материальной и духовной сущностей».

Педагогика неотомизма (Ж. Маритен, У. Макгакен, М. Казотти и др.) утверждает христианские и общечеловеческие ценности в воспитании (воспитание доброты, гуманизма, честности, любви к ближнему и т.д.). Иначе говоря, нравственное воспитание, согласно неотомистской теории, неизбежно приобретает религиозный характер.

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – психолого-педагогическая теория воспитания. Согласно этой теории, воспитание должно основываться на новейших достижениях наук о человеке.

Классический бихевиоризм (Дж. Уотсон) обогатил педагогическую науку положением о зависимости реакции (поведения) от стимула. Необихевиористы (Б.Ф. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен и др.) дополнили цепочку «стимул → реакция» положением о подкреплении: «стимул → реакция → подкрепление».

Бихевиоризм вносит важный вклад в рациональную организацию воспитательного процесса, в разработку современных методик и технологий воспитания. В качестве важных задач воспитания современного человека бихевиористы выделяют формирование научного мировоззрения, рационального мышления, организованности, дисциплинированности, предприимчивости. Важное место в организации воспитательного процесса отводится психолого-педагогической диагностике, использованию электронно-вычислительной техники для обработки диагностических данных.

Дата добавления: 2014-01-07 ; Просмотров: 1764 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

«Концептуальные основы воспитательного процесса в теории и практике»

В материале проведён анализ проблем воспитания детей и подростков и внедрение в воспитательный процесс технологий педагогического сопровождения детей, адекватных социально-педагогической ситуации.

Скачать:

ВложениеРазмер
konceptualnye_voprosy_vospitatelnogo_processa_v_teorii_i_praktike.docx24.29 КБ

Предварительный просмотр:

«Концептуальные основы воспитательного процесса в теории и практике»

Анисимова Наталья Ивановна, учитель начальных классов;

Олифиренко Елена Александровна, учитель начальных классов;

Денисенко Лидия Евгеньевна, учитель начальных классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 5

муниципального образования город Армавир

Краснодарского края ( Россия)

Концептуальные вопросы воспитательного процесса в теории и практике.

В современных условиях модернизации образования школа рассматривается как фактор гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Акцент переносится на воспитание и формирование у детей таких качеств, как способность самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. А самостоятельность, творчество формируется только в самостоятельной творческой деятельности. В этом случае главной целью воспитания представляется достаточно широкая программа «врастания» в жизнь, строящаяся на основе стимулирования максимально возможного проявления творческих потенций детей. Ведущим компонентом системы выступает свободный выбор и смена видов деятельности на основе индивидуализированной программы самостоятельной образовательной деятельности. Под самостоятельностью понимается умение ребёнка строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий.

Как известно, еще в 1917 году И.П. Блонский писал: «Мы должны воспитать человека, способного создать свою собственную жизнь, способного к самоопределению».[1] Актуальность такого подхода сегодня трудно переоценить. И самое главное, что в школе и только в школе можно этому научить. Иначе – поздно. В школе и только в школе закладываются побудительные мотивы к непрерывному образованию, разрушается синдром страха перед любым изменением жизненной ситуации. « Решай и выбирай сам » — вот ключевые слова, определяющие стратегию современного образования. Образование не начинается и не заканчивается в школьном классе. Образование – это все, что составляет нашу жизнь. Эти слова являются принципиальным постулатом учебно-воспитательного процесса нашей школы. Важнейшими принципами организации воспитательной работы являются:

· Принцип «само-», который реализуется через создание условий для формирования способности ученика строить собственную деятельность, самоопределяться по отношению к социальным и культурным феноменам, быть ответственным за свой выбор; ориентироваться в многообразии, задумываться о предназначении, обнаруживать его и реализовывать в своей жизнедеятельности.

Самостоятельность в школьном возрасте необходима и в школе и в быту для того, чтобы научиться дифференцировать информацию, выделять наиболее значимую. В дальнейшем это умение поможет не испытывать затруднений при общении, систематизации знаний и умений и позволит легко обращаться к собственному опыту (как к учебному, так и житейскому). Способность быть самостоятельным позволит менее болезненно относиться к эмоциональным, физическим и психическим перегрузкам, рационально организовывать свой труд. Самостоятельность человека, в зависимости от обстоятельств, принимает различный вид. Для школьника важна учебная самостоятельность, вне школы проявляется житейская самостоятельность. Эти две позиции тесно взаимосвязаны, но не идентичны. Самостоятельность в учении стимулирует самостоятельность в повседневной деятельности, но при этом в повседневной, бытовой ситуации решаются, в основном, практические задачи

· Принцип «общих способов деятельности», которому «на выходе» соответствует способность ученика овладеть общими (универсальными) способами образовательной и социальной деятельности.

· Принцип «систематичности» определяет такую организацию жизнедеятельности школьника, которая формирует способность ученика выстраивать собственную образовательную траекторию внутри и вне школы.

· Принцип «проектности», который формирует способность к деятельности не только в режиме «штатного расписания», но и в проектном режиме, формирует способность к постановке целей и задач, определению шагов достижения целей, согласованию позиций и разделения ответственности с партнерами по проекту, организации деятельности других людей и т.д.

· Принцип «открытости», прежде всего, в отношении социума, который обеспечивает ориентацию участников образовательного процесса, в первую очередь учащихся, в широком мире человеческих деятельностей и профессий, дает способность к выбору своего пути.

Названные принципы определяют наш подход и к воспитательной деятельности.

Во — первых, мы исходим из того, что школьное образование – это первый опыт осознания себя, поиска своей тропы в жизни, начала труда над собой и приобщение к человеческой культуре, познание непреходящей ценности любви и уважения к опыту и жизни других людей.

Во-вторых, мы разделяем точку зрения И.Я. Лернера, что воспитание и обучение представляют собой единый процесс. Как целостное явление они обладают общими закономерностями, но отличаются спецификой содержания и усвоения. Исходя из этого, в организации образовательного процесса школы реализуется принцип системности – непрерывности учебно — воспитательного процесса. Воспитательная работа органично встроена в учебный процесс. Системообразующим компонентом воспитательной деятельности в учебное и внеучебное время является система поощрения и коррекции, призванная стимулировать и корректировать процессы самообразования и самовоспитания. Каждый человек хочет быть счастливым, а значит, он может и должен быть успешен в учебной и внеучебной деятельности, а школа создает ему условия для успеха – поддерживает, направляет, поощряет и, конечно, корректирует процесс его развития. Но ребенок не может научиться быть успешным, если, во-первых, ситуация успеха создается «извне», усилиями учителя, во-вторых, если для всех учеников создавать общую, единую ситуацию успеха. В то же время, конструировать условия успешности для каждого ребенка просто невозможно. Поэтому в нашей школе используется индивидуализированный подход к организации учебно-воспитательного процесса, в ходе которого ребенок учится сам выстраивать для себя ситуацию успеха.

Основные возможности реализации индивидуализированного подхода мы связываем со следующими направлениями деятельности школы:

· Служба сопровождения, обеспечивающая своевременную и адекватную помощь каждому ребенку в решении его учебных и социально-эмоциональных проблем. Деятельность службы не ограничивается только непосредственной работой с ребёнком, его родителями. Большое значение уделяется постоянному повышению квалификации учителей, поскольку именно они каждый день взаимодействуют с учащимися, помогая каждому в своём индивидуальном развитии.

·Система поощрения и коррекции, в соответствии с которой каждое достижение ребенка или его проступок обязательно влечет за собой какую-либо реакцию со стороны педагога и школьного сообщества. Поощрение выражается не только в отметке, но и в положительной оценке поступка взрослыми, поздравительными карточками, аплодисментами в классе, коммуникативным письмом родителям, благодарностью ребенку и его семье на торжественных церемониях «Ученик года» и т.д. Точно также и коррекция поведения возможна в разнообразной форме. Обязательное правило – нарушения поведения не караются отметкой. С системой поощрения и коррекции тесно сопряжены школьные праздники и традиции, основное назначение которых — закрепить достижения учеников и учителей, сделать их достоянием школьного сообщества в целом, научить радоваться успехам других людей, формирование чувства причастности к достижениям школы, класса.

· Проектная деятельность учителей и учащихся, являющаяся не только стержнем образовательного процесса, но и богатейшим ресурсом для достижения успеха каждым участником. Это достигается не только за счет возможности свободного выбора темы, формы и способа организации проекта, но и тем, что в рамках проектной деятельности все участники получают возможность попробовать себя в различных социальных ролях, определить область своей наибольшей успешности, развить целый комплекс умений, без которых невозможна успешная жизнедеятельность в условиях современной, стремительно изменяющейся жизни. Исследовательская и проектная деятельность позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения, воспитывает самостоятельность, уважение к правам и суверенитету других людей, развивает критическое мышление. Таким образом, обучение перестает быть основным видом деятельности школьника, акценты в целях деятельности смещаются на организацию образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей становление ключевых компетенций, среди которых основными являются: личностные компетенции (умения самоорганизации, самореализации); социальные компетенции (умения взаимодействовать); предметные компетенции (базовые умения, обеспечивающие социальную адаптацию).

Реализуя принцип «проектности», мы организуем работу обучающихся на занятиях по внеурочной деятельности в рамках программы «Юный исследователь». Программа курса направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также на формирование креативных качеств личности (гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств). Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации учебно — исследовательской деятельности в будущем станут основой для реализации учебно- исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. Главная цель курса – выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.

Программа курса содержит два раздела: тренинг исследовательских способностей и самостоятельная исследовательская деятельность. На занятиях кружка « Юный исследователь», школьники знакомятся с множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме. В коллективных проектах дети выступают как « специалисты» по выбранным ранее аспектам темы. Работа в малых группах, индивидуальная работа над проектом позволяет оптимально соотнести свободную деятельность обучающихся и коллективную деятельность. Дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе и вне школы. Таким образом, реализуется принцип « общих способов деятельности», который формирует способность ученика выстраивать собственную образовательную траекторию внутри и вне школы. Принцип « само-», который реализуется через создание условий для формирования способности ученика строить собственную деятельность, также реализуется в работе над проектами. Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у ребёнка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям предоставляется возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, услышать похвалу в свой адрес. Некоторые проекты являются как бы «самопрезентующимися» — это спектакли, концерты, живые газеты и т.д. Работа над темой и проектная деятельность позволяет сочетать урочную и внеурочную деятельность детей в школе и реализует следующие принципы:

Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития способностей детей.

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них.

  1. Принцип совместной деятельности детей и взрослых

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности.

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися нео б ходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их настроение и перспективу .

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успе ш ным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение.

Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения.

Таким образом, организация внеурочной деятельности в рамках работы кружка «Юный исследователь», способствует реализации школьниками своих способностей, формирует у учащихся коммуникативные навыки, умение оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. Проектно- исследовательская деятельность перестаёт быть только формой работы с обучающимися в классе. Исследовательская деятельность ведётся на основе индивидуальных программ, дополняющих и углубляющих предмет специализации, что позволяет использовать разнообразные виды исследовательского творчества учащихся с широким применением информационных технологий, включая Интернет-ресурсы. Исследовательская деятельность учащихся выступает не как самоцель, а как средство воспитания, развития, образования. Таким образом, в школе формируется новое педагогическое общение – творческое сотрудничество учителей и учащихся, атмосфера духовной близости и сотворчества.

  1. Блонский И.П. «Реформа науки» ( с. 9-29)
  2. Маленкова Л.И. « Воспитание в современной школе». М., 1999
  3. Лернер И.Я.«Развивающее обучение с дидактических позиций»//Педагогика 1996г.

Доклад «Концептуальные основы воспитания»

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Концептуальные основы воспитания

Главное понятие педагогики — воспитание. В научной педагогике есть только одна основополагающая категория — воспитание, она выражает объективный процесс движения отношений, деятельности в обществе, благодаря которому осуществляется преемственность между поколениями. Воспитание обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными субъектами. Воспитание суммирует опыт познания мира и опыт мировой общественной практики.

Критерием эффективности воспитания является степень соответствия результатов воспитания потребностям и запросам природы и общества, уровню готовности индивида, т.е. соответствия его поведения требованиям правовых моральных норм. Внутренняя цель педагогической деятельности в том, чтобы постепенно превратить подрастающего человека из существа управляемого в самостоятельную личность. Внешняя цель педагогики – состоит в развитии сущностных сил индивида, облегчающих его интеграцию в общественную жизнь, чтобы обеспечить успешное его включение в трудовую, социальную деятельность. Механизмы и формы проявления педагогической деятельности опираются на деятельность, отношения, общения. Целостный педагогический процесс есть материализация всеобщей категории воспитания как общественного явления. Структура целостного педагогического процесса включает следующие компоненты: основные категории и законы, цель и воспитательные ценности, систему “педагог — дети”, содержание воспитания и обучения, учебно-воспитательные учреждения. В общем виде критерий эффективности воспитательного процесса могут быть выражены в степени воспитанности подрастающего человека, степени его обучения, в степени мобильности его психических процессов. Сама школа медленно и болезненно меняет свою педагогическую парадигму. Стихийный поиск добавляет новые проблемы. Одной из самых острых проблем остается воспитание. Каковы же концептуальные основы воспитания в сложившейся политической и экономической обстановке?

Воспитание как возрождение гражданина, человека культурного и нравственного, как необходимое условие социализации личности, является социально обусловленным процессом, выполняющим стабилизирующие функции.

Сохранение, развитие культуры.

Обслуживание исторического процесса смены поколений.

Создание условий для свободного развития личности, как субъекта культуры исторического процесса собственного развития и жизнетворчества.

Важными базовыми компонентами воспитания являются:

Воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, гражданственность, чувство собственного достоинства, самодисциплины).

Воспитание гуманной личности (милосердие, доброта, терпимость, доброжелательность, готовность оказать помощь).

Воспитание духовной личности (потребность в познании и самопознании в красоте общения).

Воспитание творческой личности (развитие способностей, знаний, умений, навыков, интеллекта).

Воспитание практичной личности (знание основ экономики, трудолюбия, хозяйственность, владение языками, физическая закалка, хорошие манеры).

Обновление воспитания, опирающегося на принцип гуманизации означает:

Возвращает воспитание к человеку.

Поддержку индивидуальности и самобытности ребенка, решительный отказ от «валового» подхода в воспитании и признание каждого отдельного ребенка высшей ценностью воспитания, развитие субъективных свойств творческой потенциала.

Осуществление в контексте национальной культуры, как среды питающей духовное и нравственное развитие ребенка.

Возвращение воспитания в семью к родителям, признание в них главных воспитателей, поиск путей педагогического сотрудничества и доверительного общения с родителями.

Существенное повышение педагогической культуры воспитателей, обретение ими гуманистической педагогической позиции. Современной школе нужен труд, дающий возможность проявляться интересам детей и педагогов, их созидательным силам и стремлениям. Восстановление и сохранение природы, исторических памятников, возрождение народных промыслов, во всем необходимо участие школы.

Для образовательных учреждений с гуманистическими воспитательными системами характерны следующие признаки:

Наличие собственной идеологии школы.

Формирование определенного образа жизни.

Педагогически целесообразная организация среды образовательного учреждения, как внутренней (предметно-эстетической, пространственной, духовной), так и внешней (Социальной, природной). генеральной целью воспитания является формирование гармонично развитой личности, способной полноценно выполнить систему социальных ролей; функции семейные, трудовые, гражданские, геосоциальные, саморегулятивные. При этом необходимо ориентироваться на общечеловеческие ценности, следует помнить об опережающем характере цели воспитания, о необходимости проектирования тех качеств, которые понадобятся нашему воспитаннику для жизнедеятельности в будущем. Воспитание должно подготовить сегодняшнего ребенка и завтрашнего гражданина к жизни и работе в демократическом обществе, где действительными, а не мнимыми регуляторами поведения будут мораль и право.

Свобода как цель и необходимое условие прогрессивного развития достижима лишь при условии ее осознания участниками образовательного процесса, осознания, которым может снабдить молодежь только воспитание и обучение в их единстве. Чтобы человек мог справиться с грузом ответственности, возлагаемым на него свободой воли, ему необходимо мужество.

Стремление к самостоятельности выбора того, что составляет содержание и смысл жизни — работы, общения, потребления, личной жизни, досуга, присуще человеку, но воспитание призвано вдохновить эту генеральную потребность личности, укрепить, наполнить ее конструктивным содержанием.

В воспитании нуждаются добродетели созерцания и рефлексии, рвения к истине, творчеству и самосовершенствованию. Колоссальное значение имеет также приобщение людей к искусству достойного человека счастья, искусству благородного наслаждения прекрасным. Чтобы восполнить утрачиваемый смысл жизни в постоянно усложняющемся мире, учение и научную работу, размышление над сложными Проблемами, бескорыстное стремление к познанию важно представить как трудную, но достойную, очень нужную, возвышающую человека и уважаемую другими деятельность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector