221madou.ru

Мама и Я
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На уровне определяются концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания (далее — Концептуальные основы) утверждены приказом МОН РК от 22.04.2015 г. № 227 и разработаны в рамках реализации государственной политики в сфере образования с учетом современных социокультурных трансформаций в казахстанском обществе.

Концептуальные основы предполагают приоритет общечеловеческих инациональных ценностей,жизни и здоровья человека, свободного развитияличности, воспитания патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

Концептуальные основы ориентированы на повышение воспитательногопотенциала образовательного процесса, интеграцию обучения и воспитания,обновление методологии, содержания и структуры воспитания наобщенациональной идее «Мәңгілік Ел», ценностейсемейного воспитания, атакже интегрированности учебного и воспитательного процессов.

Концептуальные основы определяют перспективу развития, приоритетныенаправления, цели, задачи, критерии оценивания и механизмы воспитания всистеме образования Республики Казахстан.

Концептуальные основы учитывают особенности развития современногообщества, когда в эпоху глобализации, у современного человека доминируеттехнократическое и потребительское отношение к окружающему миру.

В этой связи необходима переориентация человечества на духовно-нравственные ценности прогресса, на укрепление значимостиродного языкаинационального менталитета, что послужит гарантией устойчивого развитиянации, усиления ее духовного потенциала.

Цель:определение идеологии и стратегии воспитания детей и учащейсямолодежи в условиях обновления содержания образования.

Задачи:

— консолидация усилий организаций образования, семьи и другихсоциальных институтов;

— содействие пониманию обществом приоритетной роли воспитания;

— обеспечение непрерывности и преемственности воспитания на всехуровнях системы образования.

Объект: целостный педагогический процесс всех уровней системыобразования.

Основные механизмы реализации: Концептуальные основы воспитанияявляются основанием для разработки Государственных программ развитияобразования, Комплексной программы воспитания, Государственногообщеобязательного стандарта образования, учебных программ и учебников,программ воспитания в организациях образования всех типов, уровней и форм собственности и другие.

Приоритетные направления воспитательной работы:

1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовоевоспитание;

2) духовно-нравственное воспитание;

3) национальное воспитание;

4) семейное воспитание;

5) трудовое, экономическое и экологическое воспитание;

6) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;

7) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;

8) физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются вобразовательном процессе, во внеучебное и досуговое время.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері (әрі қарай – Тұжырымдамалық негіздері) ҚР ББжҒ 20.04.2015 ж. № 227 бұйрығымен бекітілген және білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру аясында қазақстандық қоғамдағы заманауи әлеуметтікмәдени трансформация ескеріле отырып әзірленді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды, адам өмірі мен денсаулығын, тұлғаның еркін дамуының басымдықтарын, патриотизм, еңбексүйгіштік, адам құқықтары мен бостандығын құрметтеуге тәрбиелеуді көздейді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағдарланған.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде тәрбиенің даму перспективасын, басым бағыттарын, тәрбие мақсаттарын, міндеттерін, бағалау өлшемдерін және механизмдерін анықтайды.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жаһандану дәуірінде қазіргі адамда қоршаған әлемге технократтық және тұтынушылық көзқарас үстем болатын заманауи қоғам дамуының ерекшеліктерін ескереді.

Осыған байланысты адамзатты ұлттың тұрақты дамуының, рухани әлеуетінің артуына кепіл болатын прогрестің рухани-адамгершілік құндылықтарына, ана тілі мен ұлттық менталитеттің маңыздылығын нығайтуға қайта бағдарлау қажет.

Мақсаты:Білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау.

Міндеттері:

— білім беру ұйымдары, отбасы және басқа әлеуметтік институттардың күшін біріктіру;

— қоғамның тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу;

— білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде тәрбиенің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету.

Нысаны:білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінің біртұтас педагогикалық процесі.

Іске асыру механизмдері:Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, Тәрбиенің кешенді бағдарламасын, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, барлық үлгідегі, деңгейдегі және меншік түріндегі білім беру ұйымдарында оқу бағдарламалары мен оқулықтарды, тәрбие бағдарламаларын әзірлеуде негіз болады.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары:

1) қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие;

2) рухани-адамгершілік тәрбие;

3) ұлттық тәрбие;

4) отбасы тәрбиесі;

5) еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;

6) көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;

7) зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі;

8) дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады.

3. Оқу жылы басындағы сыныптың жалпысипаттама /

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент — человек, постоянно откладывающий неизбежность. 11219 — | 7550 — или читать все.

Тема 3.1. Концептуальные основы воспитания

Лекция 3. Теории воспитания

Современный воспитательный процесс основывается на концепциях и теориях, которые формировались и эволюционировали в течение многих веков. Практически любая современная теория воспитания и развития личности «вырастает» из психолого-педагогических идей и концепций прошлого.

Первые попытки научного осмысления воспитания человека были ещё в Древнем мире. Так, широко известны взгляды на воспитание Платона, Аристотеля, Сократа, Демокрита и других древнегреческих философов. Их представления о воспитании добродетелей актуальны и по сей день.

Читать еще:  Зайцев методика раннего развития

По мере развития наук о человеке развивалась и педагогическая теория, различные направления которой отличались значительным разнообразием.

Так, на основе идей Ж.-Ж. Руссо сформировалась теория свободного воспитания, основные идеи которой состоят в ненасильственном формировании личности ребёнка, в развитии его природных задатков.

Совершенно иные ценности положены в основу авторитарного воспитания, теоретиком которого считается И. Гербарт. Теория Гербарта ставит целью формирование у ребёнка послушания, при этом главными средствами воспитания становятся угроза, надзор, запрещение и наказание.

В ХХ в. в разных странах активно разрабатываются педагогические системы, в центре которых находится воспитывающее влияние группы на личность (Дж. Дьюи, Л. Колберг, Р. Штейнер и др.). В отечественной педагогике 1930-1980-х гг. большую популярность приобрела теория воспитания личности в коллективе (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, И.П. Иванов, В.М. Коротов и др.).

Многообразие подходов к воспитанию, созданных за века развития педагогической мысли, отразилось в современных базовых теориях воспитания и развития личности.

Современные базовые теории воспитания и развития личности, как правило, представляют собой синтез не только педагогических, но и философских, психологических, естественнонаучных теорий. Среди наиболее известных теорий воспитания и развития личности выделяются прагматизм, неопозитивизм, неотомизм, бихевиоризм. Общая черта этих теорий – их гуманистическая ориентированность, направленность на воспитание свободной, саморазвивающейся личности.

Прагматическая теория воспитания и развития личности основывается на философии прагматизма (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.: Ч. Пире, У. Джемс и др.) которая признаёт в качестве главной ценности практическую пользу. В педагогике идеи прагматической философии наиболее успешно реализовал Дж. Дьюи (США), создавший оригинальную воспитательную систему (сам Дьюи называл её инструментализмом). Основные положения прагматической теории воспитания:

— воспитание как приспособление к жизни, связь обучения и воспитания, школы и жизни;

— опора в учебно-воспитательном процессе на собственную активность детей, поощрение и развитие их самостоятельности;

— практическая направленность и полезность деятельности, выполняемой детьми в воспитательном процессе;

— содержание образования должно полностью определяться интересами ребенка.

Главным недостатком этой теории было пренебрежение систематическими знаниями, что в 1960-е гг. привело к кризису американской школы.

В 1970-х годах педагогический прагматизм трансформировался в неопрагматическую теорию воспитания, сущность которой сводится к самоутверждению личности и усиливает индивидуалистическую направленность воспитания. Идеи таких выдающихся деятелей неопрагматизма как А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс и др. составили теоретическую основу современной гуманистической педагогики. Однако в неопрагматизме, по мнению И.П. Подласого, есть серьёзный недостаток: полное отсутствие ограничений в развитии личности на практике нередко оборачивается неумением личности считаться с другими людьми.

Неопозитивизм(«новый позитивизм» или новый гуманизм) – философско-педагогическое направление, пытающееся осмыслить явления, вызванные научно-технической революцией. Это направление сформировалось на основе этических идей Платона, Аристотеля, Канта.

Основные положения педагогики неопозитивизма (Дж. Вильсон, Л. Колберг и др.):

— отказ в воспитании от устоявшихся идеологий, формирование у ребёнка рационального мышления;

— гуманизация системы воспитания, установления между педагогом и воспитанником субект-субъектных отношений;

— создание условий для свободного развития личности, отказ от манипулирования поведением ребёнка.

На развитие педагогической теории в ХХ в. существенное влияние оказало еще одно популярное направление философии – экзистенциализм. Экзистенциализм признаёт личность высшей ценностью мира и провозглашает уникальность каждого человека. Человек находится во враждебной социальной среде, стремящейся сделать всех людей одинаковыми, поэтому он вынужден противостоять ей, чтобы сохранить свою уникальность.

Экзистенциалистское направление в теории воспитания представлено многими школами и отличается большим разнообразием подходов. Общая особенность экзистенциальных концепций воспитания состоит в недоверии к возможностям педагогического управления развитием личности ребёнка (Г. Марсель, У. Баррет, Дж. Кнеллер и др.). Роль педагога, по мнению представителей экзистенциальной педагогики, состоит, прежде всего, в создании для ребёнка таких условий, в которых он мог бы свободно развиваться.

Неотомизм – религиозно-философское учение, получившее название от имени католического богослова и мыслителя Фомы (Томы) Аквинского (XIII в.). Основное положение неотомизма состоит в двойственной природе человека как единства его «материальной и духовной сущностей».

Педагогика неотомизма (Ж. Маритен, У. Макгакен, М. Казотти и др.) утверждает христианские и общечеловеческие ценности в воспитании (воспитание доброты, гуманизма, честности, любви к ближнему и т.д.). Иначе говоря, нравственное воспитание, согласно неотомистской теории, неизбежно приобретает религиозный характер.

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – психолого-педагогическая теория воспитания. Согласно этой теории, воспитание должно основываться на новейших достижениях наук о человеке.

Читать еще:  Современные концепции целей воспитания

Классический бихевиоризм (Дж. Уотсон) обогатил педагогическую науку положением о зависимости реакции (поведения) от стимула. Необихевиористы (Б.Ф. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен и др.) дополнили цепочку «стимул → реакция» положением о подкреплении: «стимул → реакция → подкрепление».

Бихевиоризм вносит важный вклад в рациональную организацию воспитательного процесса, в разработку современных методик и технологий воспитания. В качестве важных задач воспитания современного человека бихевиористы выделяют формирование научного мировоззрения, рационального мышления, организованности, дисциплинированности, предприимчивости. Важное место в организации воспитательного процесса отводится психолого-педагогической диагностике, использованию электронно-вычислительной техники для обработки диагностических данных.

Дата добавления: 2014-01-07 ; Просмотров: 1767 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Доклад «Концептуальные основы воспитания»

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Концептуальные основы воспитания

Главное понятие педагогики — воспитание. В научной педагогике есть только одна основополагающая категория — воспитание, она выражает объективный процесс движения отношений, деятельности в обществе, благодаря которому осуществляется преемственность между поколениями. Воспитание обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными субъектами. Воспитание суммирует опыт познания мира и опыт мировой общественной практики.

Критерием эффективности воспитания является степень соответствия результатов воспитания потребностям и запросам природы и общества, уровню готовности индивида, т.е. соответствия его поведения требованиям правовых моральных норм. Внутренняя цель педагогической деятельности в том, чтобы постепенно превратить подрастающего человека из существа управляемого в самостоятельную личность. Внешняя цель педагогики – состоит в развитии сущностных сил индивида, облегчающих его интеграцию в общественную жизнь, чтобы обеспечить успешное его включение в трудовую, социальную деятельность. Механизмы и формы проявления педагогической деятельности опираются на деятельность, отношения, общения. Целостный педагогический процесс есть материализация всеобщей категории воспитания как общественного явления. Структура целостного педагогического процесса включает следующие компоненты: основные категории и законы, цель и воспитательные ценности, систему “педагог — дети”, содержание воспитания и обучения, учебно-воспитательные учреждения. В общем виде критерий эффективности воспитательного процесса могут быть выражены в степени воспитанности подрастающего человека, степени его обучения, в степени мобильности его психических процессов. Сама школа медленно и болезненно меняет свою педагогическую парадигму. Стихийный поиск добавляет новые проблемы. Одной из самых острых проблем остается воспитание. Каковы же концептуальные основы воспитания в сложившейся политической и экономической обстановке?

Воспитание как возрождение гражданина, человека культурного и нравственного, как необходимое условие социализации личности, является социально обусловленным процессом, выполняющим стабилизирующие функции.

Сохранение, развитие культуры.

Обслуживание исторического процесса смены поколений.

Создание условий для свободного развития личности, как субъекта культуры исторического процесса собственного развития и жизнетворчества.

Важными базовыми компонентами воспитания являются:

Воспитание свободной личности (высокий уровень самосознания, гражданственность, чувство собственного достоинства, самодисциплины).

Воспитание гуманной личности (милосердие, доброта, терпимость, доброжелательность, готовность оказать помощь).

Воспитание духовной личности (потребность в познании и самопознании в красоте общения).

Воспитание творческой личности (развитие способностей, знаний, умений, навыков, интеллекта).

Воспитание практичной личности (знание основ экономики, трудолюбия, хозяйственность, владение языками, физическая закалка, хорошие манеры).

Обновление воспитания, опирающегося на принцип гуманизации означает:

Возвращает воспитание к человеку.

Поддержку индивидуальности и самобытности ребенка, решительный отказ от «валового» подхода в воспитании и признание каждого отдельного ребенка высшей ценностью воспитания, развитие субъективных свойств творческой потенциала.

Осуществление в контексте национальной культуры, как среды питающей духовное и нравственное развитие ребенка.

Возвращение воспитания в семью к родителям, признание в них главных воспитателей, поиск путей педагогического сотрудничества и доверительного общения с родителями.

Существенное повышение педагогической культуры воспитателей, обретение ими гуманистической педагогической позиции. Современной школе нужен труд, дающий возможность проявляться интересам детей и педагогов, их созидательным силам и стремлениям. Восстановление и сохранение природы, исторических памятников, возрождение народных промыслов, во всем необходимо участие школы.

Для образовательных учреждений с гуманистическими воспитательными системами характерны следующие признаки:

Наличие собственной идеологии школы.

Формирование определенного образа жизни.

Педагогически целесообразная организация среды образовательного учреждения, как внутренней (предметно-эстетической, пространственной, духовной), так и внешней (Социальной, природной). генеральной целью воспитания является формирование гармонично развитой личности, способной полноценно выполнить систему социальных ролей; функции семейные, трудовые, гражданские, геосоциальные, саморегулятивные. При этом необходимо ориентироваться на общечеловеческие ценности, следует помнить об опережающем характере цели воспитания, о необходимости проектирования тех качеств, которые понадобятся нашему воспитаннику для жизнедеятельности в будущем. Воспитание должно подготовить сегодняшнего ребенка и завтрашнего гражданина к жизни и работе в демократическом обществе, где действительными, а не мнимыми регуляторами поведения будут мораль и право.

Свобода как цель и необходимое условие прогрессивного развития достижима лишь при условии ее осознания участниками образовательного процесса, осознания, которым может снабдить молодежь только воспитание и обучение в их единстве. Чтобы человек мог справиться с грузом ответственности, возлагаемым на него свободой воли, ему необходимо мужество.

Читать еще:  Концепция воспитания детей дошкольного и школьного возраста

Стремление к самостоятельности выбора того, что составляет содержание и смысл жизни — работы, общения, потребления, личной жизни, досуга, присуще человеку, но воспитание призвано вдохновить эту генеральную потребность личности, укрепить, наполнить ее конструктивным содержанием.

В воспитании нуждаются добродетели созерцания и рефлексии, рвения к истине, творчеству и самосовершенствованию. Колоссальное значение имеет также приобщение людей к искусству достойного человека счастья, искусству благородного наслаждения прекрасным. Чтобы восполнить утрачиваемый смысл жизни в постоянно усложняющемся мире, учение и научную работу, размышление над сложными Проблемами, бескорыстное стремление к познанию важно представить как трудную, но достойную, очень нужную, возвышающую человека и уважаемую другими деятельность.

Концептуальная основа формирования воспитательной системы класса
статья по теме

В нашем учебном учреждении успешно функционирует воспитательная система. Поэтому, построение воспитательной системы в классе является не только желанием классного руководителя, но и объективной необходимостью. Важным условием дальнейшего развития воспитательной системы лицея является использование системного подхода на уровне структурных подразделений учреждения. Это и способствует появлению такого феномена, как воспитательная система класса.

Скачать:

ВложениеРазмер
kontseptualnaya_osnova_vospitatelnoy_sistemy_klassa.docx195.43 КБ

Предварительный просмотр:

Концептуальная основа формирования воспитательной системы класса

Воспитание относится к социально обусловленным процессам. На выбор целей, принципов, содержания и способов организации процесса воспитания существенное влияние оказывает политическая, экономическая, социокультурная ситуация в развитии государства и общества. Происходящие в России изменения в государственной и общественной жизнедеятельности детерминируют перемены в практике воспитания детей. Заметно обновляется в последнее время воспитательная деятельность классных руководителей. Классный руководитель — учитель, выполняющий функции ответственного организатора классного ученического коллектива в общеобразовательных школах, его деятельность направлена на воспитание ребенка в сообществе ровесников, создание условий для самореализации личности обучающихся. В период социально-экономических преобразований в Российском государстве и обществе трудно вести целенаправленную и эффективную воспитательную работу с учащимися. В эпоху перемен воспитателю и учителю очень важно занять правильную гражданскую и педагогическую позицию, верно определить целевые ориентации в своей жизни и педагогической деятельности, не ошибиться в выборе принципов, направлений, форм и способов собственного бытия и построения жизнедеятельности в школьном и классном сообществе.

Системный подход может стать эффективным средством обновления и повышения результативности воспитательной деятельности классного руководителя.

В нашем учебном учреждении успешно функционирует воспитательная система. Поэтому, построение воспитательной системы в классе является не только желанием классного руководителя, но и объективной необходимостью. Важным условием дальнейшего развития воспитательной системы лицея является использование системного подхода на уровне структурных подразделений учреждения. Это и способствует появлению такого феномена, как воспитательная система класса.

Для обоснования педагогической целесообразности создания воспитательной системы класса можно привести следующие аргументы:

  • ребёнок, являясь сложной целостной системой, должен развиваться в условиях целостного интегрированного воспитательного процесса, в котором все компоненты максимально взаимосвязаны;
  • воспитательная система класса – это благоприятная среда жизнедеятельности и развития ребёнка, эффективно содействующая его личностному росту;
  • системный подход позволяет классному руководителю рационально распределить свои усилия при организации воспитательного процесса в классе;
  • в процессе построения воспитательной системы формируется «лицо» класса, его неповторимый облик, что имеет немаловажное значение в развитии индивидуальности членов классного сообщества;
  • воспитательная система класса позволяет расширить диапазон педагогического влияния на детей в процессе их развития.

Построение воспитательной системы класса начинается с моделирования. В науке под моделированием принято понимать исследование какого либо объекта или системы объектов путем построения и изучения их моделей.

Моделирование воспитательной системы класса – это процесс взаимодействия классного руководителя со своими коллегами, учащимися и их родителями по формированию целостного коллективного представления о важнейших качествах и компонентах воспитательной системы, об основных ее системообразующих факторах и связях, о путях, этапах и способах ее построения.

Главную роль в разработке модели воспитательной системы, несомненно, играет классный руководитель. Именно он является инициатором и организатором совместной деятельности по формированию модельных представлений, и от его профессиональной компетентности зависит педагогическая целесообразность создаваемой модели воспитательной системы

Главным результатом совместной работы педагогов, учащихся и родителей по моделированию должны стать модель воспитательной системы класса, позволяющая наиболее полно реализовать цели и задачи воспитательной системы образовательного учреждения. В педагогической практике наиболее удобной формой модели является концептуальная модель. Мы предлагаем универсальную модель, которая является концептуальной основой для формирования модели воспитательной системы класса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector