221madou.ru

Мама и Я
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проект концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания

Концептуальные основы воспитания (далее — Концептуальные основы) утверждены приказом МОН РК от 22.04.2015 г. № 227 и разработаны в рамках реализации государственной политики в сфере образования с учетом современных социокультурных трансформаций в казахстанском обществе.

Концептуальные основы предполагают приоритет общечеловеческих инациональных ценностей,жизни и здоровья человека, свободного развитияличности, воспитания патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

Концептуальные основы ориентированы на повышение воспитательногопотенциала образовательного процесса, интеграцию обучения и воспитания,обновление методологии, содержания и структуры воспитания наобщенациональной идее «Мәңгілік Ел», ценностейсемейного воспитания, атакже интегрированности учебного и воспитательного процессов.

Концептуальные основы определяют перспективу развития, приоритетныенаправления, цели, задачи, критерии оценивания и механизмы воспитания всистеме образования Республики Казахстан.

Концептуальные основы учитывают особенности развития современногообщества, когда в эпоху глобализации, у современного человека доминируеттехнократическое и потребительское отношение к окружающему миру.

В этой связи необходима переориентация человечества на духовно-нравственные ценности прогресса, на укрепление значимостиродного языкаинационального менталитета, что послужит гарантией устойчивого развитиянации, усиления ее духовного потенциала.

Цель:определение идеологии и стратегии воспитания детей и учащейсямолодежи в условиях обновления содержания образования.

Задачи:

— консолидация усилий организаций образования, семьи и другихсоциальных институтов;

— содействие пониманию обществом приоритетной роли воспитания;

— обеспечение непрерывности и преемственности воспитания на всехуровнях системы образования.

Объект: целостный педагогический процесс всех уровней системыобразования.

Основные механизмы реализации: Концептуальные основы воспитанияявляются основанием для разработки Государственных программ развитияобразования, Комплексной программы воспитания, Государственногообщеобязательного стандарта образования, учебных программ и учебников,программ воспитания в организациях образования всех типов, уровней и форм собственности и другие.

Приоритетные направления воспитательной работы:

1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовоевоспитание;

2) духовно-нравственное воспитание;

3) национальное воспитание;

4) семейное воспитание;

5) трудовое, экономическое и экологическое воспитание;

6) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;

7) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;

8) физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются вобразовательном процессе, во внеучебное и досуговое время.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері (әрі қарай – Тұжырымдамалық негіздері) ҚР ББжҒ 20.04.2015 ж. № 227 бұйрығымен бекітілген және білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру аясында қазақстандық қоғамдағы заманауи әлеуметтікмәдени трансформация ескеріле отырып әзірленді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды, адам өмірі мен денсаулығын, тұлғаның еркін дамуының басымдықтарын, патриотизм, еңбексүйгіштік, адам құқықтары мен бостандығын құрметтеуге тәрбиелеуді көздейді.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағдарланған.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде тәрбиенің даму перспективасын, басым бағыттарын, тәрбие мақсаттарын, міндеттерін, бағалау өлшемдерін және механизмдерін анықтайды.

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жаһандану дәуірінде қазіргі адамда қоршаған әлемге технократтық және тұтынушылық көзқарас үстем болатын заманауи қоғам дамуының ерекшеліктерін ескереді.

Осыған байланысты адамзатты ұлттың тұрақты дамуының, рухани әлеуетінің артуына кепіл болатын прогрестің рухани-адамгершілік құндылықтарына, ана тілі мен ұлттық менталитеттің маңыздылығын нығайтуға қайта бағдарлау қажет.

Мақсаты:Білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау.

Міндеттері:

— білім беру ұйымдары, отбасы және басқа әлеуметтік институттардың күшін біріктіру;

— қоғамның тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу;

— білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде тәрбиенің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету.

Нысаны:білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінің біртұтас педагогикалық процесі.

Іске асыру механизмдері:Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, Тәрбиенің кешенді бағдарламасын, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, барлық үлгідегі, деңгейдегі және меншік түріндегі білім беру ұйымдарында оқу бағдарламалары мен оқулықтарды, тәрбие бағдарламаларын әзірлеуде негіз болады.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары:

1) қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие;

2) рухани-адамгершілік тәрбие;

3) ұлттық тәрбие;

4) отбасы тәрбиесі;

5) еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;

6) көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;

7) зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі;

8) дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады.

3. Оқу жылы басындағы сыныптың жалпысипаттама /

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9908 — | 7692 — или читать все.

Тема 3.1. Концептуальные основы воспитания

Лекция 3. Теории воспитания

Читать еще:  Современные концепции типы и модели воспитания

Современный воспитательный процесс основывается на концепциях и теориях, которые формировались и эволюционировали в течение многих веков. Практически любая современная теория воспитания и развития личности «вырастает» из психолого-педагогических идей и концепций прошлого.

Первые попытки научного осмысления воспитания человека были ещё в Древнем мире. Так, широко известны взгляды на воспитание Платона, Аристотеля, Сократа, Демокрита и других древнегреческих философов. Их представления о воспитании добродетелей актуальны и по сей день.

По мере развития наук о человеке развивалась и педагогическая теория, различные направления которой отличались значительным разнообразием.

Так, на основе идей Ж.-Ж. Руссо сформировалась теория свободного воспитания, основные идеи которой состоят в ненасильственном формировании личности ребёнка, в развитии его природных задатков.

Совершенно иные ценности положены в основу авторитарного воспитания, теоретиком которого считается И. Гербарт. Теория Гербарта ставит целью формирование у ребёнка послушания, при этом главными средствами воспитания становятся угроза, надзор, запрещение и наказание.

В ХХ в. в разных странах активно разрабатываются педагогические системы, в центре которых находится воспитывающее влияние группы на личность (Дж. Дьюи, Л. Колберг, Р. Штейнер и др.). В отечественной педагогике 1930-1980-х гг. большую популярность приобрела теория воспитания личности в коллективе (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, И.П. Иванов, В.М. Коротов и др.).

Многообразие подходов к воспитанию, созданных за века развития педагогической мысли, отразилось в современных базовых теориях воспитания и развития личности.

Современные базовые теории воспитания и развития личности, как правило, представляют собой синтез не только педагогических, но и философских, психологических, естественнонаучных теорий. Среди наиболее известных теорий воспитания и развития личности выделяются прагматизм, неопозитивизм, неотомизм, бихевиоризм. Общая черта этих теорий – их гуманистическая ориентированность, направленность на воспитание свободной, саморазвивающейся личности.

Прагматическая теория воспитания и развития личности основывается на философии прагматизма (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.: Ч. Пире, У. Джемс и др.) которая признаёт в качестве главной ценности практическую пользу. В педагогике идеи прагматической философии наиболее успешно реализовал Дж. Дьюи (США), создавший оригинальную воспитательную систему (сам Дьюи называл её инструментализмом). Основные положения прагматической теории воспитания:

— воспитание как приспособление к жизни, связь обучения и воспитания, школы и жизни;

— опора в учебно-воспитательном процессе на собственную активность детей, поощрение и развитие их самостоятельности;

— практическая направленность и полезность деятельности, выполняемой детьми в воспитательном процессе;

— содержание образования должно полностью определяться интересами ребенка.

Главным недостатком этой теории было пренебрежение систематическими знаниями, что в 1960-е гг. привело к кризису американской школы.

В 1970-х годах педагогический прагматизм трансформировался в неопрагматическую теорию воспитания, сущность которой сводится к самоутверждению личности и усиливает индивидуалистическую направленность воспитания. Идеи таких выдающихся деятелей неопрагматизма как А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс и др. составили теоретическую основу современной гуманистической педагогики. Однако в неопрагматизме, по мнению И.П. Подласого, есть серьёзный недостаток: полное отсутствие ограничений в развитии личности на практике нередко оборачивается неумением личности считаться с другими людьми.

Неопозитивизм(«новый позитивизм» или новый гуманизм) – философско-педагогическое направление, пытающееся осмыслить явления, вызванные научно-технической революцией. Это направление сформировалось на основе этических идей Платона, Аристотеля, Канта.

Основные положения педагогики неопозитивизма (Дж. Вильсон, Л. Колберг и др.):

— отказ в воспитании от устоявшихся идеологий, формирование у ребёнка рационального мышления;

— гуманизация системы воспитания, установления между педагогом и воспитанником субект-субъектных отношений;

— создание условий для свободного развития личности, отказ от манипулирования поведением ребёнка.

На развитие педагогической теории в ХХ в. существенное влияние оказало еще одно популярное направление философии – экзистенциализм. Экзистенциализм признаёт личность высшей ценностью мира и провозглашает уникальность каждого человека. Человек находится во враждебной социальной среде, стремящейся сделать всех людей одинаковыми, поэтому он вынужден противостоять ей, чтобы сохранить свою уникальность.

Экзистенциалистское направление в теории воспитания представлено многими школами и отличается большим разнообразием подходов. Общая особенность экзистенциальных концепций воспитания состоит в недоверии к возможностям педагогического управления развитием личности ребёнка (Г. Марсель, У. Баррет, Дж. Кнеллер и др.). Роль педагога, по мнению представителей экзистенциальной педагогики, состоит, прежде всего, в создании для ребёнка таких условий, в которых он мог бы свободно развиваться.

Неотомизм – религиозно-философское учение, получившее название от имени католического богослова и мыслителя Фомы (Томы) Аквинского (XIII в.). Основное положение неотомизма состоит в двойственной природе человека как единства его «материальной и духовной сущностей».

Читать еще:  Игры на развитие интеллекта младших школьников

Педагогика неотомизма (Ж. Маритен, У. Макгакен, М. Казотти и др.) утверждает христианские и общечеловеческие ценности в воспитании (воспитание доброты, гуманизма, честности, любви к ближнему и т.д.). Иначе говоря, нравственное воспитание, согласно неотомистской теории, неизбежно приобретает религиозный характер.

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – психолого-педагогическая теория воспитания. Согласно этой теории, воспитание должно основываться на новейших достижениях наук о человеке.

Классический бихевиоризм (Дж. Уотсон) обогатил педагогическую науку положением о зависимости реакции (поведения) от стимула. Необихевиористы (Б.Ф. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен и др.) дополнили цепочку «стимул → реакция» положением о подкреплении: «стимул → реакция → подкрепление».

Бихевиоризм вносит важный вклад в рациональную организацию воспитательного процесса, в разработку современных методик и технологий воспитания. В качестве важных задач воспитания современного человека бихевиористы выделяют формирование научного мировоззрения, рационального мышления, организованности, дисциплинированности, предприимчивости. Важное место в организации воспитательного процесса отводится психолого-педагогической диагностике, использованию электронно-вычислительной техники для обработки диагностических данных.

Дата добавления: 2014-01-07 ; Просмотров: 1768 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Статья «Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ»
статья на тему

Статья «Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ»

Скачать:

ВложениеРазмер
Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ15.13 КБ

Предварительный просмотр:

Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ

Одной из задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста является воспитание любви к Родине и толерантного воспитания отношения к людям Земли. Родина включает в себя все многообразие социальных и природных факторов, которые мы называем понятиями семья, микрорайон или деревня, город или район. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Невозможно воспитать гражданина из ребенка только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в постоянном знакомстве с социальными условиями жизни народа, в постоянном общении с родной природой. В современных условиях возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням.

Воспитание патриотических чувств у детей мы осуществляем не только во время НОД, но и в повседневной жизни . Беседы с детьми о знаменитых земляках , о родном крае, о природе родного края, о достопримечательностях ,чтение книг на патриотические темы, тематические утренники : День защитника отечества, День победы, День России, День города, День народного единства; экскурсии в Краеведческий музей , к памятникам героям, погибшим в годы ВОВ; по живописным местам родного края; встречи с воинами Российской армии, шествие в « Бессмертном полке» в День победы с фотографиями участников ВОВ, личный пример воспитателя и родителей . Одним из эффективных средств формирования патриотизма является краеведческая работа. На базе нашего детского сада много лет действует изба национального быта. Здесь представлены предметы национального быта . Для дошкольных учреждений в соответствии ФГОС был разработан Региональный модуль программы ДО «Мы в Мордовии живем» под редакцией О.В. Бурляевой. Он является одним из средств воспитания патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию бережного отношения к природе, любви Родине. Патриотизму. Чувству гордости за свою Родину. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом, Мордовским краем. Мы знакомим детей со знаменитостями Мордовии: поэты , писатели, скульпторы, художники, спортсмены , композиторы, с народным творчеством. Знакомство с прошлым и настоящим родного края способствует формированию у детей гражданского мировоззрения. Особенность регионального модуля состоит в вовлечении детей и родителей в поисковую, исследовательскую деятельность, реализации индивидуального подхода. Сложность решения этой задачи связано с возрастом детей. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

статья «патриотизм — основа воспитания дошкольников» написана в предверии Дня Защитников Отечества. В основу лег материал из опыта работы по теме «Формирование любви и уважения к Защитникам Отечества».

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать.

Краеведение на сегодняшний день становится очень важным звеном в развитии ребенка-дошкольника. Образование за последние несколько лет сделало колоссальный скачок в своем развитии, и.

Патриотическое воспитание в ДОУ направленно на развитие патриотических чувств у детей дошкольного возраста, на воспитание патриота, любящего свою Родину и гордящегося ею.

В настоящее время вопрос о патриотическом воспитании в дошкольных учреждениях стал особо актуален.Во-первых, потому что у подрастающих поколений нет единого для всех образца гражданственности и патрио.

В данном докладе рассказывается об опыте работы по реализации нами регионального компанента Основной образовательной программы ДОУ. Воспитателям ДОУ мы хотели показать свои основные направления в рабо.

Моделирование образовательной развивающей среды по краеведению «Моя малая Родина – Белогородчина» включает дидактические игры, .

Статья «Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ»
статья на тему

Статья «Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ»

Скачать:

ВложениеРазмер
Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ15.13 КБ

Предварительный просмотр:

Концептуальные основы воспитания патриотизма в ДОУ

Одной из задач нравственного воспитания детей дошкольного возраста является воспитание любви к Родине и толерантного воспитания отношения к людям Земли. Родина включает в себя все многообразие социальных и природных факторов, которые мы называем понятиями семья, микрорайон или деревня, город или район. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Невозможно воспитать гражданина из ребенка только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в постоянном знакомстве с социальными условиями жизни народа, в постоянном общении с родной природой. В современных условиях возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням.

Воспитание патриотических чувств у детей мы осуществляем не только во время НОД, но и в повседневной жизни . Беседы с детьми о знаменитых земляках , о родном крае, о природе родного края, о достопримечательностях ,чтение книг на патриотические темы, тематические утренники : День защитника отечества, День победы, День России, День города, День народного единства; экскурсии в Краеведческий музей , к памятникам героям, погибшим в годы ВОВ; по живописным местам родного края; встречи с воинами Российской армии, шествие в « Бессмертном полке» в День победы с фотографиями участников ВОВ, личный пример воспитателя и родителей . Одним из эффективных средств формирования патриотизма является краеведческая работа. На базе нашего детского сада много лет действует изба национального быта. Здесь представлены предметы национального быта . Для дошкольных учреждений в соответствии ФГОС был разработан Региональный модуль программы ДО «Мы в Мордовии живем» под редакцией О.В. Бурляевой. Он является одним из средств воспитания патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию бережного отношения к природе, любви Родине. Патриотизму. Чувству гордости за свою Родину. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом, Мордовским краем. Мы знакомим детей со знаменитостями Мордовии: поэты , писатели, скульпторы, художники, спортсмены , композиторы, с народным творчеством. Знакомство с прошлым и настоящим родного края способствует формированию у детей гражданского мировоззрения. Особенность регионального модуля состоит в вовлечении детей и родителей в поисковую, исследовательскую деятельность, реализации индивидуального подхода. Сложность решения этой задачи связано с возрастом детей. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

статья «патриотизм — основа воспитания дошкольников» написана в предверии Дня Защитников Отечества. В основу лег материал из опыта работы по теме «Формирование любви и уважения к Защитникам Отечества».

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать.

Краеведение на сегодняшний день становится очень важным звеном в развитии ребенка-дошкольника. Образование за последние несколько лет сделало колоссальный скачок в своем развитии, и.

Патриотическое воспитание в ДОУ направленно на развитие патриотических чувств у детей дошкольного возраста, на воспитание патриота, любящего свою Родину и гордящегося ею.

В настоящее время вопрос о патриотическом воспитании в дошкольных учреждениях стал особо актуален.Во-первых, потому что у подрастающих поколений нет единого для всех образца гражданственности и патрио.

В данном докладе рассказывается об опыте работы по реализации нами регионального компанента Основной образовательной программы ДОУ. Воспитателям ДОУ мы хотели показать свои основные направления в рабо.

Моделирование образовательной развивающей среды по краеведению «Моя малая Родина – Белогородчина» включает дидактические игры, .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector